Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de AutoTrack.nl website. Door de AutoTrack.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de AutoTrack.nl website.

Klik hier om deze Voorwaarden op te slaan.
De Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van AutoTrack.nl aan de Jacob Bontiusplaats 9 te Amsterdam en zullen op verzoek worden toegezonden.

Ondanks de zorg die door AutoTrack.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan AutoTrack.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en AutoTrack.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van AutoTrack.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door AutoTrack.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de occasion aanbiedt. DPG Online Services B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AutoTrack.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij AutoTrack.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van AutoTrack.nl, de occasiondatabank van AutoTrack.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van AutoTrack.nl en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AutoTrack.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van AutoTrack.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van AutoTrack.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoTrack.nl vereist, met dien verstande dat AutoTrack.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van AutoTrack.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van AutoTrack.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met AutoTrack.nl; (c) niet de indruk wekken dat AutoTrack.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van AutoTrack.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van AutoTrack.nl.

AutoTrack.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

AutoTrack.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de zoekservice en de advertentie service in haar database vast. AutoTrack.nl verzamelt en beheert deze gegevens om:

  • voor u interessante occasions te selecteren en per e-mail aan u toe te zenden,
  • u service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van AutoTrack.nl verlangt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten)

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegeven verwijzen wij u naar onze privacy statement. AutoTrack.nl is een activiteit van DPG Online Services B.V.